null

Du kan nå angi en produktpris på null for fysiske, digitale eller tjeneste-produkter. Tilby gratis produkter for å tiltrekke besøkende.